Регистрација

Почитувани корисници,
Со оваа регистрација потврдувате дека целосно стe запознаени со Правилата за работа и целосно и безусловно се согласувате со нив, вклучувајќи го и делот кој се однесува на користење на надворешни линкови/врски притоа наведувајќи ги изворите. Правилата и во делот на давање согласност за користење на e-mail и други начини на испраќање на информации и рекламни содржини до Корисникот, вклучувајќи ги и содржините кои потекнуваат од Партнерите на платформата. Пожелно е Корисникот редовно да ја проверува оваа страница за да се информира за какви било евентуални промени направени во Правилата.

Обврски при регистрирање и користење на платформата

1. За да може да ги користи услугите, Корисникот се согласува да обезбеди точни и целосни информации во врска со прашањата што се бараат за регистрација, да ја помине постапката за регистрација на Сајтот, пополнувајќи го формуларот за регистрација и изразувајќи согласност со Правилата, со потврдување на ставката “Ги прифаќам условите за користење“.

2. Ако Корисникот достави неточни информации или ако сајтот има разумна основа да верува дека дадените информации се неточни или нецелосни, Сајтот има право да ја прекине или откаже регистрацијата на корисникот и да одбие да обезбеди услуги за истиот.

Регистрација, лозинка и безбедност

1. По завршувањето на процесот на регистрација, Корисникот добива корисничко име и лозинка за пристап до неговиот личен профил со што станува одговорен за безбедноста на неговото корисничко име и лозинка, како и за сите други операции што се извршуваат на Сајтот под негово корисничко име и со употреба на неговата лозинка.

2. Корисникот се обврзува да го извести сајтот без одлагање за било кој неавторизиран (неовластен) обид за пристап или пристап на Сајтот со неговото корисничко име и лозинка и/или било какво нарушување на безбедноста.

Услови за користење на материјалите поставени на платформата

1.Сајтот содржи материјали заштитени со авторски права, трговски марки и други материјали заштитени со закон, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: текстови, фотографии, графички слики.

2. Доколку корисникот ги користи за било каква намена материјалите кои се заштитени со авторски права треба да го го цитира изворот согласно Библиографското цитирање (Харвардски принцип на цитирање).
-Со Харвардскиот систем се пропишува наведување на презимињата на авторите и годината на публикацијата (на пр. Smith, 2007) во самиот текст. Презимето и годината треба да се во заграда доколку презимето не претставува дел од реченицата. Ако постојат два автора потребно е да се напишат двете презимиња (без иницијали) и година (на пр. Smith and Mauri, 2007). Ако има повеќе се пишува само презимето на првиот автор и се додава «и др» (и други) за домашна литература или «et al» (и други) за литература на англиски јазик. При цитирање на две или повеќе референци на ист автор од иста година, на првото цитирано место во текстот, покрај годината на публикување, се додава «a», потоа «b», итн. Во списокот на странска литература треба да се наведат сите автори, ако се 6 и помалку, со додавање на наведените букви зад годината. Во конечниот список на литература, редослед.

3. Корисникот не смее да ја злоупотребува платформата. Забрането е да се извршуваат или поттикнуват на прекршоци, кривични дела, пренос или дистрибуција на вируси или било кој друг материјал што е злонамерен, технолошки штетни, спротивен на довербата, или на било кој начин навредлив и груб, да се пробие во било кој дел од сајтот, да се корумпираат податоци; да се предизвикуваат непријатност кон други корисници; нарушување на правото имот или други права на кое било друго лице; да се праќат несакани рекламни содржини и промотивен материјал познат како “спам”, или да се влијае на перформансите и функционалноста на кој било компјутерски капацитет со или преку платформата. Повреда на оваа одредба ќе биде кривично дело, согласно Законот за злоупотреба на компјутери. Платформта ќе го пријави секој чин на таква повреда на законот до надлежните органи и ќе го обелодени идентитетот на конкретниот Корисник во тој случај. Платформата не е одговорена за било каква загуба или штета предизвикана од напад на нашиот систем во насока на спречување на обезбедување на услуги за корисниците, вируси или други технолошки штетни материјали што можат да се појават на компјутерска опрема, софтвер, податоци или друг имот, предизвикани од употреба на овој сајт или симнат материјал со него , како и од сајтовите со кои се поврзувате преку нашата платформа.

Доверливост на податоците и правила на приватност

1. Личните податоци на Корисникот служат исклучиво и само за евиденцијата на корисниците на Сајтот. Секое кршење на оваа норма е предмет на санкции пропишани со соодветни прописи. Товарот за докажување на повреда е на Корисникот. При регистрирањето на сајтот, Корисникот ги доставува следните информации: име и презиме и е-маил адреса.

2. Платформата добива информации за ip адресата на посетителот на сајтот. Оваа информација не се користи за да се идентификува идентитетот на посетителот. Приватноста на секој поединечен корисник ќе биде заштитена на сајтот. Сајтот нема да открие какви било информации за своите корисници или посетители на трети лица.

Завршни одредби

1. Ако било кој дел од Правилата е неприменлив, непримената на тој дел нема да влијае врз другите одредби, кои остануваат во сила. Колку што е можно, ако се менува некоја клаузула / под-клаузула или дел од клаузулата, тоа значи дека преостанатиот дел од Правилата останува во сила и дека одредбата се толкува соодветно на тоа. Алтернативно, Корисникот се согласува дека одредбата се третира и толкува на начин што е најблиску до првобитното значење на клаузулата / под-клаузулата, а во согласност со законот.

2. Сите можни недоразбирања во примената на овие Правила ќе се решаваат со заеднички договор, и ако тоа не е можно, споровите ќе се решат во надлежниот суд Струмица во Струмица.

3. Овие правила се толкуваат во согласност со законите на Македонија и во случај на спор, приговор или жалба со нив, спорот или тужбата подлежат на исклучива надлежност на македонските судови

Share
Follow us on Social Media