Дигитална писменост за иновативен пристап во учењето

Дел од регионалниот проект „Медиуми за граѓаните – граѓаните за медиумите“

„Оваа интернет платформа е изготвена и одржувана со финансиска поддршка од Европската унија.

Регионалниот центар за застапување е целосно одговорен за нејзината содржина и истата не ги одразува ставовите на Европската унија“

Follow us on Social Media